ArkuszeZadaniaSprawdziany Matury CKEZadania CKE Zbiór zadań RankingiPomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

 

Podręcznik użytkownika

Spis treści

 1. Czym jest i po co powstała platforma matematyczna?
 2. Od czego zacząć?
 3. Zakładanie konta nauczyciela
 4. Tworzenie klas
 5. Dołączanie uczniów do klasy
 6. Zasady wykonywania testów przez ucznia
 7. Arkusze maturalne umieszczone na stronie
 8. Tworzenie własnych sprawdzianów
 9. Zadania z czerwonym kwadratem
 10. Co to znaczy w najprostszej postaci...?
 11. Ranking klasowy
 12. Błędy w zadaniach
 13. Użytkownicy Google Chrome
 14. Pełny dostęp do serwisu
 15. Więcej pomocy...

 

 

  Ad. 1. Czym jest i po co powstała platforma matematyczna?

Platforma matematyczna jest serwisem internetowym utworzonym z myślą o nauce w warunkach pracy zdalnej – narzędzie to umożliwia:

 • przeprowadzenie w sposób online próbnego egzaminu maturalnego,
 • przeprowadzenie sprawdzianu, testu lub kartkówki,
 • zadawanie prac domowych.

Typowe zadanie z procentów na naszej platformie pokazano na rysunku obok. Dane widoczne pod treścią zadania przy każdym wyświetlaniu tego zadania są dobierane losowo dla każdego ucznia inne – zadanie takie nazywamy dynamiczym, o zmiennych danych (zadania z danymi pod treścią lub zadania oznaczone czerwonym kwadratem). Znalezienie rozwiązania tego zadania w Internecie jest mało prawdopodobne.

Ten prosty przykład pokazuje, jaki niewielki sens ma w dzisiejszych czasach ery Internetu zadawanie uczniom czegokolwiek z podręczników lub zbiorów zadań.

Wszystkie testy na stronie tworzone są z zadań różńych typów i oceniane są komputerowo.

 

  Ad. 2. Od czego zacząć?

Najlepiej od przetestowania. W tym celu należy utworzyć konto nauczyciela, wybrać dowolny z naszych arkuszy maturalnych, włączyć, przejrzeć zadania, zakończyć i włączyć ponownie ten sam arkusz i nie dziwić się, że widzimy coś zupełnie innego - tak po prostu ma być.

Następnie można utworzyć sobie na próbę klasę, podczas tworzenia ustalić kod dotępu (hasło) do tej klasy. Mając klasę możemy się wylogować i utworzyć konto ucznia w tej klasie.
Po założeniu konta ucznia możemy zalogować sie do systemu jako uczeń.

Na koncie ucznia polecamy ponownie ze dwa razy włączyć i zakończyć ten sam arkusz - tym razem obejrzymy te same zadania gdyż konto ucznia podlega pewnym ograniczeniom.

Końcowy etap testowania polega na utworzeniu własnego testu. Można utworzyć prosty test zawierający zadania statyczne i dynamiczne, udostępnić go (pole Test dostępny do wykonania) i wykonać go na koncie ucznia.

Czynności te zobrazują nam działanie platformy matematycznej.

 

  Ad. 3. Zakładanie konta nauczyciela

Do założenia konta wykorzystaj środkową część formularza na stronie [ Załóż konto ] zatytułową Jestem nauczycielem.

Wpisz nazwę konta bez polskich znaków, możesz użyć liter, cyfr, znaku myślnika i kreski podkreślenia. Wybierz nazwę w miarę krótką i możliwą do udostępnienia uczniom (np. imie, twoje nazwisko, skrót nazwy szkoły, itp.) - twoi uczniowie będą sie logować używając tej właśnie nazwy.

Podaj też swój adres e-mail, który w przyszłości może być wykorzystany do kontaktu z Tobą w sprawach technicznych, np. przy zmianie hasła.

 

  Ad. 4. Tworzenie klas

W celu utworzenia klasy kliknij w górnym menu polecenie [ Moje klasy ], a następnie przycisk [ Utwórz nową klasę ]. Określ nazwę klasy pamiętając, że może ona się składać z liter, ewentualnie myślnika i znaku kreski podkreślenia.

Nazwa klasy nie powinna być zbyt długa, ponieważ zostanie użyta do wyznaczenia nazwy konta ucznia. Uczniowie logują się do systemu podając login nauczyciela, nazwę klasy i swoje numery w dzienniku lekcyjnym - pełny login ucznia w klasie o nazwie 1a należącej do nowak będzie miał postać: nowak@1a23. Natomiast pełna nazwa tej klasy to oczywiście nowak@1a.

W pole Kod dostępu do klasy wpisz hasło, które będzie wymagane w celu zalogowania się do tej klasy - hasło to później podasz swoim uczniom, aby mogli dołączyć do utworzonej klasy.

 

  Ad. 5. Dołączanie uczniów do klasy

Uczeń może się zalogować tylko i wyłącznie na konto dołączone do wcześniej utworzonej przez nauczyciela klasy.

W tym celu powinien najpierw utworzyć swoje konto korzystając z górnej części formularza zatytułowanej Jestem uczniem na stronie [ Załóż konto ].

W pola Login, Nazwa i Numer uczeń wpisuje odpowiednio nazwę konta nauczyciela, nazwę utworzonej przez niego klasy i swój numer w dzienniku lekcyjnym. W pole Kod dostępu do klasy należy wpisać hasło uzyskane od nauczyciela uprawniające do dołączenia do tej klasy.

Po utworzeniu konta uczeń loguje się do systemu używając górnego formularza na stronie [ Zaloguj mnie ].
Konto prawidłowo zalogowanego ucznia jest widoczne na koncie nauczyciela, na karcie [ Moje klasy ].

 

  Ad. 6. Zasady wykonywania testów

Na koncie ucznia można wykonywać arkusze maturalne i sprawdziany ogólnodostępne oraz testy przygotowane i udostępnione przez nauczyciela. Testy nauczyciela widoczne są w zakładce Zadania klasowe.

Jeśli nauczyciel przypisał test do klasy, to automatycznie będzie on widoczny na koncie ucznia w zakładce Zadania klasowe. Wykonanie testu jest możliwe wówczas, gdy został on udostępniony do wykonania za pomoca opcji Test dostępny. Jeśli przy tym dodatkowo nauczyciel określił termin dostępności testu, to tylko w tym terminie można uruchomić test.
Opcja Test dostępny dotyczy tylko i wyłącznie uczniów klasy - swoje testy własne można wykonywać zawsze, w dowolnym terminie.

Czasu na wykonanie testu nie określa się w żaden sposób. Nauczyciel przeglądając wyniki testu otrzymuje informację, jak długo trwało jego wykonanie.

Każdy test można wykonywać wielokrotnie - po zakończeniu pracy test można otworzyć do wykonania ponownie, o ile nadal jest dostępny do wykonania. Serwer pamięta tylko i wyłącznie ostatnie zapisane przyciskiem Zakończ wykonanie testu (jego wynik i raport).

Wynik uzyskany przez ucznia klasy poniżej 30% ma znaczenie specjalne. Wówczas nie jest możliwe wyświetlenie raportu z wykonania testu, jak również sam wynik nie jest prezentowany - na liście wyników pojawi się informacja poniżej 30%.

Arkusze i sprawdziany umieszczone na stronie są tworzone z losowo wybieranych zadań z zachowaniem ich tematyki - uczniowie rozwiązujący ten sam arkusz lub sprawdzian otrzymują inne, aczkolwiek podobne zadania.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której uczeń otworzy test, oceni poziom trudności zadań, po czym zakończy jego wykonywanie i uruchomi test ponownie w celu wylosowania innych, bardziej przyjaznych zadań. W takim przypadku, uczeń otrzyma informację o tym, że poprzedni wynik testu był niższy niż 30% i do zmiany zadań, będzie wymagany minimalny wynik testu na poziomie 30%.

 

  Ad. 7. Arkusze maturalne umieszczone na stronie

Arkusze maturalne dostępne na stronie są generowane losowo z zachowaniem zasad dotyczących ilości poszczególnych zadań i ich tematyki.

W każdym arkuszu, przy każdym jego wykonaniu losowanych jest tyle samo zadań zamkniętych, zadań krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Wszyscy uczniowie rozwiązujący ten sam arkusz otrzymają takie same ilości różnych typów zadań.

Również zachowywana jest tematyka zadań. Jeśli konkretne zadanie arkusza, np. o numerze 8, jest zadaniem zamkniętym dotyczącym równoległości i prostopadłości prostych, to każdy uczeń rozwiązujący ten arkusz otrzyma w swojej wersji arkusza zadanie 8 tego samego typu i z tej samej tematyki dotyczącej wzajemnego położenia prostych.

Udostępniane przez nas arkusze z poziomu rozszerzonego zawierają zadania zarówno z podstawy (około 2/3 arkusza) jak również zadania z rozszerzenia (1/3 arkusza). Zadania zamknięte z podstawy i rozszerzenia są wymieszane przed losowaniem. Oznacza to, że jeden z uczniów może otrzymać większą ilość zadań zamkniętych z podstawy, inny uczeń z kolei większą ilość tych zadań z rozszerzenia, natomiast ilość zadań zamkniętych u obu uczniów będzie taka sama.

Nasze arkusze maturalne zawierają materiał z całego pobytu ucznia w szkole, od 1 września klasy pierwszej do aktualnie realizowanego materiału, zgodnie z rozkładem do podręczników Oficyny Wydawniczej Pazdro.
Wrześniowy arkusz maturalny przeznaczony dla klasy trzeciej liceum trzyletniego, tworzony jest ze wszystkich zadań dostępnych w zbiorze zadań z tematów zrealizowanych w klasie pierwszej i drugiej. Oznacza to, że arkusz ten zawiera około 30 zadań wylosowanych ze zbioru liczącego mniej więcej 4000 zadań. Zlecając wykonanie takiego arkusza uczniom 30 osobowej klasy mamy gwarancję, że każdy z uczniów będzie rozwiązywał inne zadania.

Dlaczego warto systematycznie zadawać arkusze maturalne? System prowadzi rejest wszystkich zadań poprawnie wykonanych przez każdego z uczniów - każde rozwiązane prawidłowo zadanie trafia do tego rejestru. Kiedy zadajemy uczniowi arkusz systematycznie, np. co tydzień, to każdy kolejny przygotowany dla niego arkusz zawiera w pierwszej kolejności te zadania, które do tej pory nie były mu prezentowane lub te których wcześniej nie rozwiązał prawidłowo.

 

  Ad. 8. Tworzenie własnych sprawdzianów

Na platformie przygotowano narzędzie pozwalające utworzyć własny sprawdzian z zadań umieszczonych w zbiorze - nie ma niestety możliwości dopisywania swoich zadań.

Na rysunku pokazano testy należące do nauczyciela - niektóre z nich zostały przypisane do konkretnych klas, ostatnie trzy nie są przypisane do żadnej klasy.

Nowy test można utworzyć przyciskiem Utwórz nowy test.
W pole Nazwa testu należy wpisać nazwę testu, pomijając polskie znaki i znaki odstępu, które można zastąpić myślnikiem lub znakiem podkreślenia. Nazwa testu może być wpisana w pełnej formie wraz z nazwą nauczyciela, czyli np. maria@funkcja-wykladnicza.

W polu Test dostępny do wykonania określamy, czy uczniowie mogą wykonać test. Jeśli oprócz wartości Tak wybierzemy również daty i godziny, to uczeń będzie mógł włączyć test tylko w podanym przedziale czasu. Przy zaznaczonej pozycji Nie podany okres czasu nie jest brany pod uwagę.

Uczeń może zobaczyć test w zakładce Zadania klasowe i go włączyć tylko wówczas, gdy test jest przypisany do jego klasy i zaznaczone jest pole "Test dostępny do wykonania", przy czym, jeśli wskazano przedział czasu, to uczeń widzi taki test tylko we wskazanym przedziale czasu.

W polu Wyniki dostępne określamy, czy wynik zakończonego testu będzie uczniowi wyświetlany. Możemy też moment zaprezentowania wyniku z testu odsunąć w czasie ustalając dokładnie datę i godzinę, od której można zobaczyć wynik testu.

Pole Raport dostępny dotyczny możliwości wyświetlenia raportu z zakończonego testu - raport prezentuje odpowiedzi ucznia i odpowiedzi oczekiwane do wszystkich zadań. Możliwość zobaczenia raportu również można odsunąć w czasie ostalając dokładny termin jego prezentacji.

Ponieważ raport zawiera również uzyskany wynik z testu, to opcja ta nie jest brana pod uwagę jeśli nie zezwolono na prezentację wyniku testu.

W polu Test dla klas ustalamy, uczniowie których klas będą mogli zobaczyć i ewentualnie wykonać (o ile jest dostępny) test w swojej zakładce Zadania klasowe.

Kolejne pole Zadania testu służy do zdefiniowania pytań testu. Pytania określamy wskazująć ich numery, zgodnie z przykładem pokazanym na rysunku.

Kolejne pytania testu należy wpisać w kolejnych wierszach - puste linie zostaną pominięte. Jeśli w jednej linii umieścimy więcej niż jedno pytanie, to podczas wykonania testu system wylosuje do rozwiązania jedno z pytań umieszczonych w tej samej linii - w ten właśnie sposób powstaje test dynamiczny o zmieniających się zadaniach.

Musimy więc zdecydować, czy tworzymy sprawdzian, w którym wszyscy uczniowie otrzymują te same pytania, ewentualnie z innymi danymi (test statyczny), jedno pytanie w jednej linii), czy też uczniowie mają otrzymać różne pytania losowane z listy zadań zapisanych w jednej linii (test dynamiczny).

Ostatnie pole wskazuje ile z zadań testu będzie prezentowanych uczniom do rozwiązania. Liczba ta nie jest brana pod uwagę, jeśli jest większa od ilości zadań w teście. W przeciwnym przypadku, gdy jest mniejsza, to zadania do rozwiązania zostaną wylosowane z listy wszystkich zadań w teście.

Umieszczony poniżej przycisk Zapisz i odśwież pozwala podejrzeć aktualnie tworzony test.

 

  Ad. 9. Zadania z czerwonym kwadratem

W ostatnim czasie na naszej platformie pojawiły się zadania, które w swojej treści zawierają czerwony kwadrat. Są to zadania o zmiennych danych, przy czym dane te są podawane od razu w treści zadania, nie zaś pod treścią, jak ma to miejsce w wiekszości zadań. Jeśli w zbiorze zadań zobaczysz takie zadanie odśwież stronę klawiszem F5 lub kombinacją Ctrl+R. Wówczas dane umieszczone w treści i ewentualne odpowiedzi do zadania ulegną zmianie.
Zadania oznaczone kwadratem purpurowym również posiadają zmienne dane, ale podawane pod treścią zadania.

 

  Ad. 10. Co to znaczy w najprostszej postaci...?

W części zadań otrzymany wynik należy zapisać w wymaganej postaci. Dotyczy to wyrażeń typu b\sqrt{c}, \frac{b\sqrt{c}}{d}, a+b\sqrt{c} oraz \frac{a+b\sqrt{c}}{d}, gdzie liczby a,b,c,d są liczbami całkowitymi.

W wyrażeniach tego typu należy wyłączyć kwadrat spod pierwiastka oraz skrócić ułamek. Ewentualny znak minus w liczbach ujemnych powinien zostać dołączony do licznika ułamka. Poniżej podane są przykładowe zapisy takich liczb w najprostszej postaci:

Liczba Postać wyrażenia
b\sqrt{c} a+b\sqrt{c} \frac{b\sqrt{c}}{d} \frac{a+b\sqrt{c}}{d}
0 0\sqrt{0} 0+0\sqrt{0} \frac{0\sqrt{0}}{1} \frac{0+0\sqrt{0}}{1}
-2 -2\sqrt{1} -2+0\sqrt{0} \frac{-2\sqrt{1}}{1} \frac{-2+0\sqrt{0}}{1}
\frac{6}{4} - - \frac{3\sqrt{1}}{2} \frac{3+0\sqrt{0}}{2}
-\frac{\sqrt{12}}{6} - - \frac{-1\sqrt{3}}{3} \frac{0-1\sqrt{3}}{3}
2-\frac{\sqrt{50}}{10} - - - \frac{4-1\sqrt{2}}{2}

 

  Ad. 11. Ranking klasowy

Poprawnie rozwiązane unikatowe zadania (o różnych numerach) są punktowane do rankingu. Ilość przyznawanych punktów zależy od poziomu trudności zadania - od 1 do 8 punktów. Rozwiązanie tego samego testu może podwyższyć ranking, jeśli tylko przy ponownym rozwiązywaniu test zawiera zadania dotychczas nie rozwiązane prawidłowo.

 

  Ad. 12. Błędy w zadaniach

Ewentualne błędy w odpowiedziach do zadań można zgłaszać na przygotowanym do tego celu formularzu.

Wszystkie zadania zgłaszane jako błędne są sprawdzane i ewentualnie poprawiane. Podczas tego procesu korygowane są wyniki wszystkich wykonanych testów, w których występowało zadanie z błędem. Może się zatem zdarzyć, że ocena otrzymana z testu w późniejszym terminie zostanie podwyższona w związku z błędnym wynikiem zadania.

 

  Ad. 13. Użytkownicy Google Chrome

Jeżeli korzystasz z przeglądarki Chrome, to może się zdarzyć, że z jakiś wzór matematyczny na stronie jest nieczytelny lub niewyświetlony - ma to związek ze znakiem "<", który czasami nie podoba się tej przeglądarce. Jeśli zatem zobaczysz w treści zadania taki znak \lessdot, to przyjmij, że oznacza on znak mniejszości.

Możesz również wyświetlić stronę w innej przeglądarce, np. Firefox - ta zawsze pokazuje wszystko bez błędów.

 

  Ad. 14. Pełny dostęp do serwisu

Aktualnie pełny dostęp do serwisu oznacza tylko i wyłącznie możliwość tworzenia własnych testów - nauczyciele niezarejestrowani mogą tworzyć tylko takie testy, w których numery wszystkich zadań kończą się cyfrą 0, 1 lub 2.

Pełny dostęp można uzyskać po potwierdzeniu przez szkołę tożsamości nauczyciela zwykłym mailem przysłanym z adresu e-mail sekretariatu szkoły. W mailu tym należy podać nazwę konta nauczyciela lub adres e-mail nauczyciela.

 

  Ad. 15. Więcej pomocy...

Jeśli nie znalazłeś tu odpowiedzi na swoje pytanie zapytaj o to pod adresem e-mail: k42195@poczta.fm.

 

Powodzenia...

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm