ArkuszeZadaniaSprawdzianyMatury Zbiór zadań Pomoc

Zaloguj mnie...

Załóż konto...

Zadania domowe z poszczególnych lekcji - rok szkolny 2021/2022

Zadania z lekcji z matematyki dla liceum czteroletniego - poziom rozszerzony

• Klasy 1-3 - PR - liceum czteroletnie

1. Wstęp do matematyki
Nazwa testu Polecenia
1.1 Zdanie. Zaprzeczenie zdania PodglądRozwiążWyniki
1.2 Alternatywa zdań. Koniunkcja zdań. Implikacja zdań. Równoważność zdań. Zaprzeczenia zdań złożonych PodglądRozwiążWyniki
1.3 Wartościowanie zdań logicznych PodglądRozwiążWyniki
1.4 Formy zdaniowe PodglądRozwiążWyniki
2. Zbiory liczbowe. Działania w zbiorach liczbowych
Nazwa testu Polecenia
2.1 Zbiory. Działania na zbiorach. Dopełnienie zbioru PodglądRozwiążWyniki
2.2 Zbiory liczbowe. Oś liczbowa PodglądRozwiążWyniki
2.3 Zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb całkowitych PodglądRozwiążWyniki
2.4 Zbiór liczb rzeczywistych PodglądRozwiążWyniki
2.5 Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych PodglądRozwiążWyniki
2.6 Przedziały liczbowe PodglądRozwiążWyniki
2.7 Proste równania z jedną niewiadomą w postaci iloczynowej lub ilorazu PodglądRozwiążWyniki
2.8 Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych. Proporcja PodglądRozwiążWyniki
2.9 Rozwiązywanie nierówności metodą nierówności równoważnych PodglądRozwiążWyniki
2.10 Procenty. Punkty procentowe PodglądRozwiążWyniki
2.11 Przybliżenia. Błąd bezwzględny i błąd względny. Błąd procentowy PodglądRozwiążWyniki
3. Wyrażenia algebraiczne
Nazwa testu Polecenia
3.1 Potęga o wykładniku naturalnym PodglądRozwiążWyniki
3.2 Pierwiastek arytmetyczny. Pierwiastek stopnia nieparzystego PodglądRozwiążWyniki
3.3 Działania na wyrażeniach algebraicznych PodglądRozwiążWyniki
3.4 Wzory skróconego mnożenia stopnia drugiego i trzeciego PodglądRozwiążWyniki
3.7 Równania wymagające wzorów lub grupowania wyrazów PodglądRozwiążWyniki
3.5 Potęga o wykładniku całkowitym PodglądRozwiążWyniki
3.6 Potęga o wykładniku wymiernym i rzeczywistym PodglądRozwiążWyniki
3.8 Logarytmy PodglądRozwiążWyniki
3.9 Zastosowania logarytmów PodglądRozwiążWyniki
3.10 Definicja. Twierdzenie. Dowód  
3.11 Przekształcanie wzorów  
3.12 Średnie. Nierówności między średnimi PodglądRozwiążWyniki
4. Funkcje i ich własności
Nazwa testu Polecenia
4.1 Funkcje liczbowe. Sposoby opisywania funkcji PodglądRozwiążWyniki
4.2 Wykres funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
4.3 Dziedzina funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
4.4 Zbiór wartości funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
4.5 Najmniejsza i największa wartość funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
4.6 Miejsce zerowe funkcji PodglądRozwiążWyniki
4.7 Funkcje równe  
4.8 Monotoniczność funkcji PodglądRozwiążWyniki
4.9 Funkcje różnowartościowe PodglądRozwiążWyniki
4.10 Funkcje parzyste i nieparzyste PodglądRozwiążWyniki
4.11 Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu. Szkicowanie wykresów funkcji  
4.12 Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych za pomocą wykresu funkcji  
5. Funkcja liniowa
Nazwa testu Polecenia
5.1 Proporcjonalność prosta. Funkcja liniowa i jej wykres PodglądRozwiążWyniki
5.2 Miejsce zerowe funkcji liniowej. Własności funkcji liniowej PodglądRozwiążWyniki
5.3 Znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej PodglądRozwiążWyniki
5.4 Równoległość i prostopadłość wykresów funkcji liniowej PodglądRozwiążWyniki
5.5 Własności funkcji liniowej - zadania różne PodglądRozwiążWyniki
5.6 Zastosowania funkcji liniowej w zadaniach praktycznych PodglądRozwiążWyniki
5.7 Wykresy wybranych funkcji (sgn, całość, min, max)  
6. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi
Nazwa testu Polecenia
6.1 Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi PodglądRozwiążWyniki
6.2 Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i parametrem (metody: graf.,podst., przec.wsp., wyznacz.)  
6.3 Zastosowanie układów równań pierwszego stopnia do rozwiązywania zadań teskstowych PodglądRozwiążWyniki
6.4 Nierówności stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi. Interpretacja geometryczna  
7. Podstawowe własności wybranych funkcji
Nazwa testu Polecenia
7.1 Funkcja kwadratowa  
7.3 Proporcjonalność odwrotna  
7.4 Funkcja wykładnicza  
7.5 Funkcja logarytmiczna  
8. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty
Nazwa testu Polecenia
8.1 Punkt, odcinek, prosta, kąt, figura wypukła i ograniczona  
8.2 Położenie prostych, odległość od prostej, symetralna odcinka, dwusieczna kąta PodglądRozwiążWyniki
8.3 Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w trójkącie  
8.4 Łamana. Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów wielokąta PodglądRozwiążWyniki
8.5 Twierdzenie Talesa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa PodglądRozwiążWyniki
8.6 Podział trójkątów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków trójkąta PodglądRozwiążWyniki
8.7 Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne PodglądRozwiążWyniki
8.8 Wysokości i środkowe w trójkącie PodglądRozwiążWyniki
8.9 Trójkąty przystające PodglądRozwiążWyniki
8.10 Trójkąty podobne PodglądRozwiążWyniki
8.11 Trójkąty podobne - zastosowania w zadaniach  
8.12 Wektory. Wektory w układzie współrzędnych. Środek odcinka PodglądRozwiążWyniki
9. Trygonometria kąta ostrego
Nazwa testu Polecenia
9.1 Określenie funkcji trygonometrycznych PodglądRozwiążWyniki
9.2 Funkcje trygonometryczne kątów podstawowych PodglądRozwiążWyniki
9.3 Zależności między funkcjami tego samego kąta PodglądRozwiążWyniki

Koniec klasy pierwszej...

5. Planimetia - trójkąty
Nazwa testu Polecenia
5.4 Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie PodglądRozwiążWyniki
5.5 Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt PodglądRozwiążWyniki
5.8 Twierdzenie o stycznej i siecznej PodglądRozwiążWyniki
7. Pole powierzchni trójkąta
Nazwa testu Polecenia
7.1 Twierdzenie sinusów PodglądRozwiążWyniki
7.2 Twierdzenie cosinusów PodglądRozwiążWyniki
7.3 Pole powierzchni trójkąta cz.1 PodglądRozwiążWyniki
7.4 Pole powierzchni trójkąta cz.2 PodglądRozwiążWyniki
7.5 Pola powierzchni trójkątów podobnych PodglądRozwiążWyniki
7.6 Pole koła, wycinka i odcinka koła. Długość łuku okręgu PodglądRozwiążWyniki
7.7 Zastosowanie pola powierzchni w dowodzeniu twierdzeń  
9. Przekształcenia wykresów funkcji
Nazwa testu Polecenia
9.1 Wektory. Wektory w układzie współrzędnych. Środek odcinka PodglądRozwiążWyniki
9.2 Przesunięcie równoległe wykresu funkcji PodglądRozwiążWyniki
9.3 Symetria wykresu funkcji względem osi układu współrzednych PodglądRozwiążWyniki
9.4 Symetria wykresu funkcji względem początku układu współrzędnych PodglądRozwiążWyniki
9.5 Wykresy funkcji typu y=|f(x)| i y=f(|x|) PodglądRozwiążWyniki
9.6 Powinowactwo prostokątne y=k*f(x) i y=f(k*x) PodglądRozwiążWyniki
9.7 Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności  
9.8 Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań z parametrem  
11. Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną i parametrem
Nazwa testu Polecenia
11.1 Definicja wartości bezwzględnej. Interpretacja geometryczna PodglądRozwiążWyniki
11.2 Własności wartości bezwzględnej PodglądRozwiążWyniki
11.3 Proste równania z wartością bezwzględną PodglądRozwiążWyniki
11.4 Proste nierówności z wartością bezwzględną PodglądRozwiążWyniki
11.5 Równania z wartością bezwzględną (bez parametrów) PodglądRozwiążWyniki
11.6 Nierówności z wartością bezwzględną (bez parametrów) PodglądRozwiążWyniki
11.7 Równania liniowe z parametrem (bez wartości bezwzględnej na niewiadomej) PodglądRozwiążWyniki
11.8 Nierówności liniowe z parametrem (bez wartości bezwzględnej na niewiadomej) PodglądRozwiążWyniki
11.9 Równania i nierówności liniowe z wartością bezwzględną i z parametrem PodglądRozwiążWyniki
11.10 Równania, nierówności i ich układy z wartością bezwzględną lub parametrem PodglądRozwiążWyniki
12. Funkcja kwadratowa
Nazwa testu Polecenia
12.1 Wykres funkcji kwadratowej postaci y=ax2 PodglądRozwiążWyniki
12.2 Wzór funkcji w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej PodglądRozwiążWyniki
12.3 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej PodglądRozwiążWyniki
12.4 Szkicowanie wykresów i odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu PodglądRozwiążWyniki
12.5 Wyznaczanie wzoru funkcji na podstawie jej własności  
12.6 Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym PodglądRozwiążWyniki
12.7 Badanie funkcji kwadratowej. Zadania optymalizacyjne PodglądRozwiążWyniki
12.8 Równania kwadratowe PodglądRozwiążWyniki
12.9 Nierówności kwadratowe PodglądRozwiążWyniki
12.10 Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych PodglądRozwiążWyniki
12.11 Równania i nierówności pierwiastkowe prowadzące do równań kwadratowych PodglądRozwiążWyniki
12.12 Wykres, równania i nierówności z wartością bezwzględną PodglądRozwiążWyniki
12.13 Wzory Viète'a PodglądRozwiążWyniki
12.14 Równania i nierówności kwadratowe z parametrem PodglądRozwiążWyniki
12.15 Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną i parametrem PodglądRozwiążWyniki
13. Geometria analityczna cz.1
Nazwa testu Polecenia
13.1 Odcinek w układzie współrzędnych PodglądRozwiążWyniki
13.2 Równanie kierunkowe prostej PodglądRozwiążWyniki
13.3 Równanie ogólne prostej PodglądRozwiążWyniki
13.4 Równanie okręgu PodglądRozwiążWyniki
13.5 Wyznaczanie punktów wspólnych prostych, parabol i okręgów  
13.6 Zastosowania układów równań do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej  
14. Wielomiany
Nazwa testu Polecenia
14.1 Wielomian jednej zmiennej rzeczywistej PodglądRozwiążWyniki
14.2 Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów jednej zmiennej PodglądRozwiążWyniki
14.3 Równość wielomianów  
14.4 Wzór an-bn. Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu  
14.5 Podzielność wielomianów PodglądRozwiążWyniki
14.6 Dzielenie wielomian przez dwumian. Schemat Hornera  
14.7 Dzielenie wielomianów z resztą. Twierdzenie o dzieleniu wielomianów z resztą PodglądRozwiążWyniki
14.8 Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bezouta. Pierwiastki wymierne wielomianu PodglądRozwiążWyniki
14.9 Pierwiastki wielokrotne wielomianu PodglądRozwiążWyniki
14.10 Rozkładanie wielomianu na czynniki PodglądRozwiążWyniki
14.11 Równania wielomianowe PodglądRozwiążWyniki
14.12 Nierówności wielomianowe PodglądRozwiążWyniki
15. Funkcje wymierne
Nazwa testu Polecenia
15.1 Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych  
15.2 Dodawanie i odejmowanie ułamków algebraicznych PodglądRozwiążWyniki
15.3 Mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych  
15.4 Działania na ułamkach algebraicznych  
15.5 Równania wymierne PodglądRozwiążWyniki
15.6 Zadania prowadzące do równań wymiernych PodglądRozwiążWyniki
15.7 Nierówności wymierne PodglądRozwiążWyniki
15.8 Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem nierówności pomiędzy średnimi  
15.9 Wykres funkcji y=a/x. Proporcjonalność odwrotna PodglądRozwiążWyniki
15.10 Funkcja homograficzna i jej zastosowania PodglądRozwiążWyniki
15.11 Funkcja wymierna PodglądRozwiążWyniki
15.12 Równania i nierówności z parametrem PodglądRozwiążWyniki
20. Analiza matematyczna
Nazwa testu Polecenia
20.1 Granica funkcji liczbowej w punkcie  
20.2 Obliczanie granicy funkcji liczbowej w punkcie PodglądRozwiążWyniki
20.3 Granice jednostronne funkcji liczbowej w punkcie PodglądRozwiążWyniki
20.4 Granica funkcji w nieskończoności PodglądRozwiążWyniki
20.5 Granica niewłaściwa funkcji PodglądRozwiążWyniki
20.6 Ciągłość funkcji liczbowej w punkcie PodglądRozwiążWyniki
20.7 Ciągłość funkcji liczbowej w zbiorze PodglądRozwiążWyniki
20.8 Asymptoty wykresu funkcji liczbowej  
20.9 Pochodna funkcji liczbowej w punkcie PodglądRozwiążWyniki
20.10 Funkcja pochodna PodglądRozwiążWyniki
20.11 Funkcja złożona. Pochodna funkcji złożonej  
20.12 Styczna do wykresu funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
20.13 Pochodna funkcji liczbowej a jej monotoniczność PodglądRozwiążWyniki
20.14 Ekstrema lokalne funkcji liczbowej PodglądRozwiążWyniki
20.15 Najmniejsza i największa wartość funkcji liczbowej w przedziale domkniętym PodglądRozwiążWyniki
20.16 Badanie przebiegu zmienności funkcji  
20.17 Zadania optymalizacyjne PodglądRozwiążWyniki
22. Geometria analityczna cz.2
Nazwa testu Polecenia
22.1 Podział odcinka PodglądRozwiążWyniki
22.2 Kąt między niezerowymi wektorami  
22.3 Proste w układzie współrzednych PodglądRozwiążWyniki
22.4 Kąt między prostymi PodglądRozwiążWyniki
22.5 Odległość punktu od prostej. Odległość prostych równoległych PodglądRozwiążWyniki
22.6 Pole powierzchni trójkąta. Pole powierzchni wielokąta PodglądRozwiążWyniki
22.7 Wzajemne położenie prostej i okręgu PodglądRozwiążWyniki
22.8 Wzajemne położenie dwóch okręgów PodglądRozwiążWyniki
22.9 Zadania różne z geometrii analitycznej PodglądRozwiążWyniki
22.10 Wybrane przekształcenia płaszczyzny PodglądRozwiążWyniki
22.11 Analiza matematyczna w rozwiązywaniu zadań z geometrii analitycznej  

• Klasy 3 - PR - liceum trzyletnie

Poziom rozszerzony
Nazwa testu Polecenia

Masz pytania? Napisz: k42195@poczta.fm